Bezwaarschrift

November 2015 maakte stad Gent het RUP4 bekend, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij de zogezegde Groenas werd voorgesteld. Tot januari 2016 hadden we tijd om hiertegen bezwaar in te dienen. Zie onderstaande tekst.

 

Geachte heer de burgemeester,
Geacht college van burgemeester en schepenen,

Aan de hand van dit schrijven, wens ik, ………………………….
wonende in de ………………………………………………………………….. te ……………………………………..
volgende bezwaren/bemerkingen over RUP 4 in te dienen, meer bepaald omtrent de geplande verdubbeling van de weg en betreffende ’t Landhuis en de trage weg, beide gelegen aan de Warmoezeniersweg.
1. Geen vermelding van, noch duidelijkheid omtrent ’t Landhuis en de trage weg

De functie van een publiek onderzoek is om duidelijke informatie te verschaffen en publiek te maken. Naar ons inziens is hier echter geen sprake van, aangezien 2 projecten zelfs niet worden vermeld in het RUP plan, maar wel ten zeerste negatieve effecten ervaren, namelijk door de aanleg van de ‘dubbele’ weg.

Het betreft ’t Landhuis, gelegen ten zuiden van de E17 (zie kaart p.29) ’t Landhuis vestigt meerdere burgerinitiatieven en is al reeds vele jaren in gesprek met de stad.

Ook de trage weg, gelegen tussen ’t Landhuis en de Kristallijn, wordt nergens vermeld en zou doorkruist worden bij de verdubbeling. Deze voetweg kan men terugvinden in de Wegenatlas (online ook terug te vinden op volgende website:http://www.geopunt.be/). Deze weg wordt onderhouden dankzij buurtinitiatieven.

Ons inziens slaagt stad Gent er niet in om juiste informatie te verschaffen. De basisvoorwaarden van een publiek onderzoek worden dan ook niet vervuld. Dit is pijnlijk aangezien het over burgerinitiatieven gaat, anders zo aangemoedigd door stad Gent. We vragen dan ook om duidelijke communicatie omtrent beide projecten. Alsook een vermelding of beschrijving in de stedenbouwkundige voorschriften, dan wel in de ruimtelijke opties. Enkel op deze manier kan stad Gent duidelijke en accurate informatie verschaffen.

2. Planning van ‘dubbele’ weg, in het gebied tussen de E17 en de spoorweg Gent-Brussel

Dit gebied staat ingekleurd als groenas zone (zie grafisch plan). Dit betekent dat de ontdubbeling van wegen dus net wordt aangemoedigd (p.71). Over de gehele lengte van de Warmoezeniersweg lopen beide wegen gelijk, maar vanaf ’t Landhuis tot de Kristallijn is er een verdubbeling gepland. Dit lijkt wel een merkwaardige beslissing, die inherente tegenstrijdigheden bevat.

Uitgerekend op deze plek zijn er bestaande volkstuinen en bijbehorende, aanwezige infrastructuur. In het RUP staat dat net in dit gebied volkstuinen worden gepland (p.29).

Stad Gent is door de gebruikers al op de hoogte gesteld van het feit dat deze zone aan de weg meer geschikt is voor volkstuinen, gezien ze er al jaren zijn. Het gebied dat dichter bij de spoorweg en snelweg is en zich dus verder van de weg bevindt, is een drassig gebied met moerasvegetatie. Bovendien werd vorig jaar een gasleiding gelegd vlak door de tuinen en ook door het achterste gedeelte waar nu dus geen grotere bodemwerkzaamheden meer mogen worden uitgevoerd. Dus ook in termen van ruimte is het moeilijk, zoniet onmogelijk deze bestaande tuinen te vervangen.
Waar het fietspad is gepland, is nu een ‘levende haag’. Een ‘levende haag’ is opgebouwd uit groenafval en genereert zelf een wilde flora. Deze heg met ecologische waarde kan ook niet worden verplaatst, noch vervangen.

Bijgevolg lijkt logischer om tenminste de volledige oppervlakte van de bestaande volkstuinen te behouden op hun huidige site.

Wij vragen dan ook om in de ruimtelijke opties voor de bestemming GR = zone voor groenas (blz. 70) een paragraaf toe te voegen nl. “bestaande volkstuinen en hun infrastructuur zijn mogelijk binnen de zone voor groenaanleg.”

Wij vragen eveneens, indien toch een ontdubbeling nodig zou zijn, deze iets meer richting Kristallijn te leggen bv net voorbij de trage weg, zodat de bestaande volkstuintjes zouden gespaard blijven en er geen gevaarlijke kruisingen ontstaan tussen autoverkeer en recreanten op de trage weg.
3. Sociale en ecologische impact van het huidige RUP

Aangezien ’t Landhuis zelfs niet wordt besproken, lijkt het ons aangewezen hier een woordje uitleg over te geven. ’t Landhuis wordt de afgelopen 5 jaar onderhouden en open gesteld door een groep vrijwilligers die compleet zelforganiserend werken. Dankzij hun inzet kan de schuur ( de oude haringrokerij) worden open gesteld voor culturele evenementen en dient als een ontmoetingsplek. De aanpalende ecologische volkstuinen worden onderhouden door een groep buurtbewoners en door de vrijwilligers. Het voorhuis geeft onderdak aan de vrijwilligers en aan het lokale Voedselteam die hier ook een plekje heeft gevonden. Los van dit alles probeert deze plek zich ook open te stellen voor mensen die zich in een precaire woonsituatie bevinden. Reeds vele mensen hebben hier tijdelijk onderdak en opvang kunnen vinden.
Dit alles kan gebeuren dankzij de inzet van jongeren die kosteloos de plek onderhouden en open stellen.
Het zou dan ook pijnlijk zijn deze inzet af te straffen door de dreiging van de mogelijke sloop van het voorhuis en het verdwijnen van een deel van de volkstuinen. Deze plek kan alleen functioneren als een geheel. Wanneer een deel van de infrastructuur verdwijnt, heeft dit een impact of maakt zelfs de werking onmogelijk van alle projecten en groepen die hier werkzaam zijn.

Het is treurig en teleurstellend om vast te stellen dat een stad als Gent, die zich profileert als participerende stad en initiatieven van onderuit steunt, een langlopend burgerinitiatief kapot maakt, door de aanleg van een overbodige weg. Een plek die maatschappelijk draagvlak creëert, waar verscheidene mensen en groepen elkaar vinden en kunnen ontmoeten, een plek die niet-commercieel wordt georganiseerd en waar iedereen dus terecht kan.
Uiteraard vragen we dan ook om het huidige project te laten verder bestaan.

Deze plek kan zelfs een meerwaarde betekenen in het groenas plan. Er wordt een rustplek voorzien (kaart p.29) op de groenas. Deze plek en de vrijwilligers bieden aan en staan er voor open om deze rustplek te zijn. De schuur kan immers ook worden opengesteld voor de vele passanten. Reeds nu zijn er vele passanten die halt houden voor een praatje en worden uitgenodigd voor een bezoek te brengen. Zowel het draagvlak als de nodige infrastructuur is dus al aanwezig om hier een rustpunt te creëren.
4. Besluit

Kortom, het lijkt ons wenselijk de gevraagde kleine aanpassingen te voorzien waardoor het sociaal ecologisch burgerinitiatief van de volkstuintjes volwaardig kan blijven bestaan en functioneren.
Ondertekende,